Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 29th, 2011

Di ulaon habot ni roha andorang so manjaha Riwayat Hidup ni namonding sai jumolo do marhuhuasi paidua ni hasuhuton. Tarsongon on ma partordingna.

Dung di jahahon protokol partording ni ulaon (susunan acara) somalna pintor di uduti do dohot huhuasi dohot manjaha jujur ngolu sian paidua ni hasuhuton. Tarsongon on ma isarana (contoh) di ulaon Mate Mangkar:

Paidua ni hasuhuton

Loloan namarhabot ni roha, Amanta Raja dohot Inanta Soripada, Nahuparsangapi hami Hula-hulanami Raja…. sian ….. , Tulang nami Raja …… sian……, Bona Tulang nami Raja …… sian ……, Tulang Rorobot nami Raja ….. sian …… (dst sesuai daftar horong ni hula-hula na ro tu ulaon i), nang pe dibagasan habot ni roha, tama do hita mandok mauliate tu Amanta Debata Pardenggan Basa i, siala asi dohot holong ni rohana na tontong mangiring-iring hita tarlumobi ma di saluhut hamu namanghaholongi hami. Mauliate ma hupasahat hami diharoro hamuna di napatuduhon holong hamu jala pasahathon hata apul-apul hata togar-togar laho manungkol-nungkoli hami namarhabot ni roha tarlumobi mai bona ni hasuhuton nami.

Amang Raja, Inang Soripada, jongjong ahu dison marhuhuasi songon paidua ni hasuhuton, mauliate malambok pusu ma dohonon nami siala haroro muna. Tangkas do dipatuduhon hamu holong na sian Tuhanta i marhite pambahenanmuna, tarlumobi ma i di nasogot di parnangkok ni mataniari nunga dipasahat Tulangnami Rajai Raja….(sebutkan marganya) Ulos Saput ni amanami naung bostang tapaadoadopon, anggiat ma antong songon tangiang ni angka datulang manaputi nauli manaputi nadenggan ma i tarlumobi ma di hami natinandingkon ni amanami on. Udut tusi nunga dipasahat Hulahulanami Rajai Raja….(sebutkan marganya) Ulos Tujung tu simanjujung ni ina nami. Asa tangkas ma antong naung onding amanami sian tongatonga nami. Amang Raja, Inang Soripada saluhut hamu na huparsangapi hami namanghaholongi hami, tung mansai gomos do pangidoon nami tu hamu asa tongtong boan hamu hami ditangiangmuna tarlumobi ma i ina dohot ianakhonnami na tinadingkon ni ama nami on . Asa songon parbue tungkir naung pinasahat muna i antong, Pir ma pongki bahul-bahul pansalongan, pir ma tondinami margogo ma hami antong jala tongtong di ramoti Tuhan.

Udut tusi asa tung tangkas boanonmuna ditangiangmuna jahahononku ma jolo jujur ngolu ni ama na tapaadopadop on. (Manjaha Jujur Ngolu termasuk riwayat ni parsahiton rodi tu ujung ni ngolu ni namonding). Dung sidung manjaha jujur ngolu di uduti muse.

Songoni ma jujur ngolu ni amanami on, marhite on  tung gomos do mangido hami tu hamu saluhut namanghaholongi hami asa tongtong boan hamu hami di tangiangmuna tarlumobi ma i hasuhuton nami.

Songon i ma hata huhuasi laos dohot jujur ngoluni ni ama nami on na boi hupasahat hami. Mauliate malambok pusu ma dohonon nami tu saluhut hamu namanghaholongi hami, Botima.

Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 paxTarsongoni ma na pinarrohahon di piga-piga ulaon habot niroha. Asa lam tu hantusna hita angka na umposo boi ma ditambai angka dongan.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

%d bloggers like this: