Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Budaya & Adat Batak’ Category

Marsiadapari marsuan

             Marsiadapari marsuan

Disada luat tarbarita pinompar ni sadaompu dinasida sahorong ompu martinodohon na holan manjalo nadenggan sian donganna nabinotona, ia patupa nadenggan tu donganna tung mansai bangkol do mangulahonsa.
Tarida ma i tutu marpigapiga hali marulaon(las ni roha dohot arsak ni roha) nasida hasuhuton sai diurupi jala dipatupa horong ni hahadolina (pinompar ni ompungna marhaha maranggi) i do angka nadenggan tu nasida. Dituturi jala diulahon horong ni hahadolina i do asa renta jala denggan mardalan sude ulaon i.

Hape masa ulaon di horong ni hahadolina i, ndang dipatuduhon nasida naung jumolo dijalo nasida angka nauli nadenggan sian hahadolina i. Ro pe nasida mangadopi dohot mangalusi gonghon dohot joujou ba harorona songon natorop do ndang dipatuduhon nasida na solhot.
Angka sisongon on ma na so mangantusi pandohan ni natuatua ima Sisolisoli uhum, siadapari gogo.
Sian haporseaon hakristenon pe ndang ingot nasida naung jumolo dijalo nasida holong na sian Tuhan i, nian margogo ma nasida mangulahon holong. Unang ma holan manjalo binoto naeng ma botoon patupahon.

Poda tuhita saluhutna:
Unang marna loja hita mangulahon nadenggan, tabuhai ma sian na jumonok sian hita. (jolo sian jabu do asa tu alaman).
Ingot ma hita dinatarsurat i Galatia 6:10 Antong, binsan sadihari dope, taulahon ma na denggan di saluhut halak, alai gumodang ma tu donganta sahaporseaon!

Tabe mardongan tangiang.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Advertisements

Read Full Post »

Poda

Poda

Molo pogos ho amang parsiajari mangalilithon detar , molo mamora ho amang parsiajari martali-tali sungkit . => detar adalah ikat kepala orang terhormat terbuat dari kain bermotif indah , daun sungkit adalah ikat kepala ( tudung ) orang miskin yang mengembara di hutan . Makna kalimat di atas : di kala miskin belajarlah terhormat agar kelak tidak menjadi rendah diri , bila sedang kaya belajarlah sederhana agar kelak tidak merendahkan orang lain . Di kala miskin belajarlah bersahaja agar kelak bila kaya tidak menjadi sombong , bila sedang kaya belajarlah miskin agar kelak bila jatuh miskin tidak merasa terhina .

Sungkit

sungkit[1]

 

Read Full Post »

Najonok do bulu asa marsiososan.

Bulu
Alani namarsisosan i do asa rap magodang jala marsijaitan.
Alani namasijaitan i do asa rimbun jala gogo manaon ombusan ni alogo.
Alano i do asa disuan angka ompunta sijolojolo tubu bulu manghaliangi huta.
Ro ma pandohan :Sinuan bulu sibahen na las, pinungka partuturon asa horas horas.
Molo tung adong pe nahurang lobi diangka namarhaha maranggi, namariboto, ingot ma hita dipandohan :
1. Najonok do bulu asa marsiososan.
2. Doshon tampulon aek do ianggo namarhaha maranggi.
3. Tampunak Sibaganding di dolok ni Pangiringan,
Horas ma namarhaha maranggi molo tongtong masipairingiringan.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang

Read Full Post »

Untuk kesekian kalinya saya harus kecewa karena hampir semua tulisan saya diposting ulang di blog/situs lain seolah-olah tulisan dari si empunya blog/situs. Mereka hanya mencopy paste tulisanku dengan menghilangkan namaku selanjutnya mengganti dengan namanya. Jika saya membuat contoh skenario, mereka ganti dan sesuaikan dengan marganya. Hal inilah yang membuat saya malas menulis, berkorban begadang dan kehilangan kesempatan bermain dengan putra putriku, namun sang plagiator hanya dalam hitungan menit dapat memposting tulisan di blognya.

Hingga saat ini yang mendorong saya untuk tetap menulis adalah:
Keinginan saya untuk berbagi pemahaman (pangantusion) latar belakang/philosofi yang terkandung di nilai luhur adat Batak.
Keinginan mewariskan pemahaman akan adat Batak kepada putraku Hitado Managam Sitorus dan boruku Namora Gabe br Sitorus, kelak disamping melalui poda(nasehat) dan pangajarion(pengajaran) langsung, mereka akan membaca tulisan bapaknya tentang adat Batak.
Para pembaca tulisanku di blog sitorusdori.wordpress.com ternyata dari berbagai daerah di nusantara bahkan dari luar negeri (California Los Angles-USA, Amsterdam-Belanda, London-Inggris) mereka senang membaca tulisanku yang menurut mereka aplikatif. Untuk hal ini harus kukatakan bahwa hampir semua tulisanku adalah apa yang sudah saya jalankan, bukan teoritis. Artinya setelah membaca banyak buku, mendengar pencerahan dari para tetua (natuatua) dan berdiskusi, saya mempraktekkannya. Apa yang saya praktekkan saya curahkan dalam bentuk tulisan sehingga berbeda dengan yang tertera di buku (kurang aplikatif).
Maaf mungkin saya terlihat emosional, namun itulah ungkapan hatiku yang terdalam.

Tolong harga i kami penulis dengan sebuah kejujuran, hentikan plagiat.

Teriring salam dan doa.
St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

Raja Ijolo

Ompunta Raja Ijolo martungkot “mundi mundi”
Adat dohot uhum napinungka ni ompunta sijolojolo tubu ihuthonon ni sundut naparpudi. 

Raja Ijolo adalah panggilan(sebutan) bagi putera sulung-putera mahkota (anak siangkangan – anak sihahaan). Dalam kekerabatan Batak, semua adik dari Raja Ijolo harusnya hormat dan respek kepadanya karena dikemudian hari Raja Ijolo lah yang akan menjadi pengganti ayah mereka. Disisi lain Raja Ijolo haruslah menjadi pengayom kepada adik-adiknya. Menurut pencerahan para tetua(panuturion ni angka natuatua) sebutan Raja Ijolo bermakna anak sipatujoloon (anak yang layak tampil). Setiap anak sulung haruslah sipatujoloon (layak tampil) sebab dialah secara otomatis menjadi putera mahkota.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitadao Managam Sitorus)

Read Full Post »

Tongka do dua pungga saparihotan
Na ginoar dua pungga saparihotan, mandok dua baoa na martinodohon mangoli tu dua boruboru na martinodohon.

Boasa didok tongka ? Panuturion na hea hudapot sian natuatua tarsongonon:

 1. Dao do mangaranap angka omputa sijolojolo tubu, molo tung adong parsalisian di ruma tangga ni sahalak sian namarhahamaranggi i asa unang manembes (berpengaruh) tu ruma tangga ni na sada nari. Tontu dohot ma annon gabe tamba sipingkiran ni angka namarhula marboru. Aplikasi diparngoluan sisaonari on tarhira dos ma on diparkarejoan (perusahaan) adong do piga perusahaan na so manjalo namarhaha maranggi karejo di perusahaan i, suang songoni na suami istri. Khawatir ada konflik pribadi berdampak tu naasing.
 2. Laos boha pe ninna ianggo holong marianakhon dohot marboru i ndang sai boi dos. Molo dua pungga saparitohan olo ma annon adong parsalisian dinamarhahamaranggi (songoni na marpariban).
 3. Najolo ninna ndang sai sude naung hot ripe pintor pulik jabu sian natorasna.
  Di point napatoluhon i hutangkasi ai boha huroha molo tung pe sajabu ningku, didok ndang pola paganjangonku nunga diantusi ho i ninna.
  Gabe hupikkiri atik tung na biar do roha ni angka ompunta sijolojolo tubu gabe masa (santabi ate) “tukar pasangan”.

Tarsongon i ma panuturion na hea hubege.

Tabe mardongan tangiang

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

Tung maralo do dirohangku pandohan : Eme namasak digagat ursa, Ia i namasa i ma taula.

Molo niulahon sada ulaon naeng ma nian tangkas niantusan namanghorhonsa (philosofi/yg melatarbelakangi hal tersebut). Dipartingkian on naeng paandaron ma pangantusion tu ulaon namangihut dung simpul pesta unjuk ima dung mardalan olop-olop.

Nuaengon didokma i Ulaon Sadari (Paulak Panaru, Paulak Une dohot Maningkir Tangga).

Paulak Panaru

Ise do Panaru ? Ima angka anak boru namandongani siboru namarhamulian (pengiring pengantin wanita) somalna piga-piga halak pinomat sahalak. Molo namandongani pangoli digoari Pandongani (pendamping mempelai pria). Sian on do haroro ni umbahen masa adong Panaru ni siboru namarhamulian dohot Pandongani ni pangoli, boi dope taida on hatiha pamasumasuon isarana di gareja HKBP.

Najolo ninna dohot do panaru on tu huta ni paranak jala ndang jadi mulak panaru ianggo so tangkas dope naung marsampur/sadaging pangoli dohot naniolina (belum boleh pulang sebelum diketahui dengan benar apakah malam pertama bagi pengantin telah terlaksana dengan baik).

Ise do namangkasi i ?

Ninna najolo dung sidung manjanghon parumaen, sogot manogot niari antar dungoan ni namboru ni pangoli i ma paraman dohot inong naposona jala didok ma asa laho martapian. Taboto do dihitaan holang do huta tu mual (partapianan). Dinalaho nasida tu mual (partapianan) paresoon ni namboruna i ma podoman ni paramanna i, adong do manang daong Salapa (inganan ni timbaho) na kosong ditandinghon paramanna i di podomanna?

Molo ndang adong Salapa na kosong ditadinghon, marlapatan ma i Une (suci) do inong naposona i, alai molo ditadinghon paramanna i do Salapa na kosong marlapatan ma i Ndang Une (tidak suci) be inong naposo na i.

Molo Une do, pabotohonon ni namboru ni pangoli i ma tu Panaru jala dipaborhat ma mulak Panaru marhite sipanganon namarsaudara (tudutudu ni sipanganon) sipasahatonna tu Parboru, digoari ma on Paulak Panaru. Udutni i laos lehonon ni siboru namarhamulian i ma pahean manang silehon-lehon (barang kenangan) tu Panaru i, dipudian ni ari on ma nadigoari Upa Panaru.

Dung sahat Panaru i dihuta nasida (huta ni Parboru) pintor disungkun namboru ni siboru namarhamulian i ma nasida taringot tu maenna i. Laos pasahaton ni Panaru ima tona nasian namboru ni Paranak.

Pabotohonon ni Namboru ni si boru namarhamulian i ma tona i tu ibotona (Parboru).

Baliksa molo Ndang Une be dipabotohon ma tu panaru laos mulak songoni ma nasida.

Dungi marpungu ma Paranak na sajabu laho manaringoti namasa i. Molo ditotophon paulakhon nasida do parumaenna i, dipaborhat ma “utusan” ni Paranak tu huta ni Parboru laho pasahathon namasa i.

Laos songoni do molo sibao (pangoli) do “na so baoa” (tidak melaksanakan malam pertama baik karena sifat kelakilakiannya yang telah hilang atau karena hal lain), mulak ma siboru namarhamulian i rap dohot panaruna dung sahat tu huta ni amongna laos dialualuhon ma tu namboruna na so baoa anakna i (pangoli).

 

Harap digarisbawahi bahwa Perkawinan Batak Toba sangat suci dan sakral, oleh karena itu baik pemuda maupun pemudi haruslah menjaga kesuciannya karena pada akhirnya nanti nama baik keluarga dipertaruhkan.

Boha do sinuaeng on, tarlumobi ma ditano parserahan isarana Jabodetabek ?

Molo pinarrohahon antar mardalan ma penganten diudurhon angka paribanna naung marhamulian mamboan tandok laos dijalo ma Upa Panaru dungi pintor mulak.

Dao ambal sian hatorangan na diginjang i ate ?

cup-seal-ukuran-14-12-10-oz

Cup Seal Ukuran 14, 12, 10

Paulak Une

Hombar tu tona ni Namboru ni Pangoli, dung hira piga-piga ari borhat ma Paranak, anak dohot parumaenna rap dohot sisolhot (nasida na sajabu – namarhaha maranggi rap dohot boruna) mamboan sipanganon namarsaudara laho manopot Hulahulana (Parboru).

Mangihuthon tona ni namboru ni Pangoli i, ala denggan jala une do sude ulaon i haroro nasida digoari ma Paulak Une. Laos dipartingkian i ma Paranak mandok mauliate tu Hulahulana siala naung singhop jala une sude ulaon pardongansaripeon ni anak dohot parumaen nasida.

Parboru patupa ulu ni dengke dohot tandok marisi parbue paborhathon pamoruonna mulak tu hutana.

Pada zaman dahulu, “UNE”, adalah semacam jimat (penjaga badan) yang diberikan orangtua kepada anak gadisnya untuk menjaga kesucian gadis tersebut dari pria jahat (agar tidak ada yang mengganggu/merusak kesuciannya). Karena kesucian mempelai wanita tersebut telah terbukti, maka menantu laki-laki beserta keluarganya datang ke pihak Parboru untuk mengembalikan UNE tersebut. 

Makna hakiki dari Paulak Une adalah ucapan terima kasih pengantin pria bahwa orang tua pengantin wanita berhasil mengasuh, mendidik dan membesarkan serta menghantarkan borunya ke jenjang pernikahan dalam kondisi “suci”. Juga sekaligus ucapan terima kasih kepada Parorot (Namboru/Pariban) dari siboru yang telah mangarorot (termasuk menjaga kesucian dari yang diparorot – inilah yang melatarbelakangi adanya Upa Parorot).

Alai molo Ndang Une be (ndang denggan be borua i) laos ditingki on ma nasida paulakhon parumaenna (ndang dohot be parumaenna i mulak tu huta nasida). Molo on do namasa, Raja Panimbangi ma namanimbangi taringot tu angka uhum na hombar tu si.

Ninna… najolo paulakhon ni Parboru ma sinamot ni boruna marlipatganda sian sinamot najinalo nasida.

Maningkir Tangga

Siala naung Une sude ulaon i dung holang piga minggu, Borhat ma Parboru na sajabu rap dohot Boru nasida tu huta ni pamoruonna mamboan dengke sitiotio-dengke simudurudur. Suang songoni pe Paranak mangarade ma manjanghon haroroni Hulahula, dipatupa nasida ma sipanganon namarsaudara.

Ia sintuhu ni Maningkir Tangga ima laho marnida ianakhon (boru dohot hela) nasida i dijabu suhut do manang naung manjae (masih serumah kah dengan dengan mertua atau sudah mandiri – rumah terpisah).

Molo naung manjae do laos dipartingkian on ma Parboru mamparrohahon boha do panjaean ni hela dohot borunasida. (Panjaean = modal dasar/harta pemberian Paranak kepada anak dan parumaen yang baru mandiri). Molo ditimbangi roha ni Parboru hira na hurang do Panjaean ni hela dohot boruna, denggan ma dihatai rap dohot Paranak laos molo talup(mampu) do Parboru dipartingkian on ma dihatahon na laho Pauseang di boru nasida. (Pauseang = modaldasar/harta pemberian Parboru kepada hela dohot boruna).

Perihal pauseang baca tulisan terkait (klik link berikut) : https://sitorusdori.wordpress.com/2014/01/08/tano-pauseang/

Panjaean dohot Pauseang i ma “modal dasar” ni ripe naimbaru i laho mangalugahon parsaripeon nasida.

Molo ndang dope manjae hela dohot boru nasida i, dinamaningkir tangga on ma dihatai Paranak dohot Parboru taringot tu pajaehon ianakhon nasida. (Pajaehon = memandirikan).

Laos di namaningkir tangga on ma podaan ni Parboru hela dohot boruna asa dos roha nasida jala digogo mangula jala mangalugahon parsaripeon nasida.

Dinalaho mulak Parboru tu hutana, pasahaton ni Paranak do pasituak natonggi ni Hulahulana.

Sian hatorangan na diginjang i tangkas ma botoonta :

 1. Pardongansaripeon (rumah tangga) di halak Batak ingkon do migor manjae (haruslah segera mandiri, tidak bergantung pada orangtua).
 2. Molo dipajae ianakhon lehonon ni natoras do panjaean (keluarga baru diberi modal dasar).
 3. Paranak dohot Parboru rap do manarihon ianakhon nasida namanjae i. (Kedua belah pihak Paranak dan Parboru bersama-sama menopang keluarga muda pada saat awal mandiri).
 4. Dinamaningkir tangga i ma partingkian na lehet di Parboru laho mamodai ripe naimbaru i.

Bohado Paulak Une dohot Maningkir Tangga sisaonari on ? Laos di ari Pesta Unjuk i do sude dipamasa jala digoari ma i ULAON SADARI.

Borhat ma boru ni Paranak mamboan Tudutudu ni sipanganon, dipeakhon di meja ni Parhata ni Parboru. Dungi ro ma Parhata manang dua halak Natuatua sian Parboru dijalang Paranak laos dipangido ma Pasituak Natonggi (ai digorahon do pasahat hamu pasituak natonggi name ninna).

Dalam beberapa kali kesempatan saya mengalami pertentangan batin atas pelaksanaan adat pernikahan Batak yang mana setelah pesta unjuk (pesta adat pernikahan) langsung dilanjutkan dengan ULAON SADARI (Paulak Une dohot Maningkir Tangga).

Suatu ketika saya diminta oleh suhut Paranak (keluarga mempelai pria) untuk menjadi Raja Parsaut (Raja Parhata dari Paranak, namun di Jabodetabek disebut Parsinabung, padahal sesungguhnya Parsinabung adalah Raja Parhata dari Parboru). Tentu tugas yang saya emban dimulai dari Patua Hata (melamar).

Beberapa diantara informasi awal yang saya terima dari suhut Paranak adalah:

 1. Pangoli mangalap Paribannya (marboru ni Tulang – tangkas).
 2. Paranak dan Parboru sudah sepakat uloan ditaruhon jual dan ULAON SADARI.

Mendengar hal tersebut saya tanyakan apa yang melatarbelakangi mereka sepakat ULAON SADARI? Dijawab karena itulah yang sudah umum berlaku.

Atas jawaban tersebut saya berupaya memberikan pengertian kepada suhut terkait dengan ulaon sadari. Selanjutnya saya paparkan philosofi Paulak Une dan Maningkir Tangga sebagaimana saya paparkan pada tulisan diatas.

Bukankah anak tersebut akan menikahi boru Tulangnya kandung dan kedua suhut baik Paranak dan Parboru sama-sama tinggal di Jabodetabek ? Kenapa harus ulaon sadari. Toh Paulak Une (Mebat atau Marsihol-sihol) dapat dilakanakan kapan saja karena jarak dekat dan bukan siapa-siapa. Demikian juga Tingkir tangga dapat dilakukan kapan saja untuk memastikan apakah keluarga baru tersebut sudah manjae. Terlepas apakah kemudian keluarga baru ini tinggal di rumah petak kontrakan atau apartemen sekalipun, Paranak maupun Parboru tentu perlu pajaehon (memberi modal dasar) atau setidaknya melihat kondisi rumah tangga yang baru tersebut. Apalagi dalam hal ini Pangoli mangalap Paribannya kandung, masa iya ulaon sadari ?.

Setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya mereka mengerti dan saat Patua Hata laos Marhusip Nagogo, saya pun memohon kepada keluarga Parboru agar Ulaon Sadari ditiadakan, biarlah kedua hasuhuton langsung yang saling berkomunikasi sebab Paulak Une dan Tingkir Tangga tidak harus ada Raja Parhata dan kapan saja dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Semua pihak bisa menerima dan setelah acara pesta unjuk TIDAK ADA Ulaon Sadari.

Dua minggu kemudian saya mendengar kabar bahwa Paranak sudah berangkat Paulak Une dan keluarga baru tersebut sudah dipajae. Paranak dan Parboru sama-sama pajaehon laos patupa partangiangan (ibadah) sekaligus memberikan wejangan dan nasehat dirumah kontrakan keluarga baru tersebut., Mendengar hal tersebut betapa senang dan bahagianya saya karena ulaon adat yang dilaksanakan sesuai dengan makna dan philosofi adat napinungka ni angka ompunta naparjolo (para lelulur) dengan menyesuaikan kondisi zaman.

Catatan:

Dahulu kala Panjaean (modal dasar) keluarga muda berupa sejumlah beras (stok) untuk dikonsumsi hingga musim panen, sawah/ladang untuk diolah/diusahakan. Zaman sekarang diperantauan ini mungkin bukan lagi beras (karena beras bisa dibeli kapan saja tidak perlu memberi stock beras), bukan pula sawah/ladang untuk diolah, namun lebih ke kebutuhan awal rumah tangga termasuk nasehat (poda).

Saya jadi teringat pemaparan seseorang bahwa saat ini kasus gugatan cerai keluarga muda Batak sangat meningkat tajam. Yang mengherankan ternyata alasan gugatan cerai disebabkan campur tangan mertua (baik paranak maupun parboru) dalam rumah tangga keluarga muda.

Saya khawatir bisa jadi ini salah satu dampak negatif dari dilaksanakannya ULAON SADARI.

Lha apa hubungannya Ulaon Sadari dengan angka perceraian ?

12068419_1658719214413054_1557784134324262907_o

Jawaban saya, dari pemaparan perihal Paulak Panaru, Paulak Une dan Maningkir Tangga, sangat jelas bahwa:

 1. Perkawinan itu sangat sakral dan mengikat 2 keluarga besar.
 2. Keluarga muda harus segera mandiri (mangalugahon parsaripeonna), berpisah dari orangtua untuk mandiri namun bukan berarti lepas. Tetap terikat dengan sistim kekerabatan Dalihan Natolu (Somba Marhulahula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru).
 3. Orangtua hendaknya tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak, namun lebih ke mendukung tegaknya rumah tangga baru tersebut.
 4. Maningkir Tangga juga harus kita maknai sebagai sesi Coaching dan Counseling oleh orangtua dan mertua kepada keluarga baru. Saya khawatir Coaching dan Counseling inilah yang kurang.

Demikian tulisan ini saya persembahkan untuk kita renungkan bersama, apakah ULAON SADARI yang mulai lazim dilaksanakan belakangan ini memiliki makna atau hanya formalitas /seremoni belaka?.

Permohonan dan harapanku sebagai penulis.

Ditengah kesibukan “marhais martuduk”, untuk mewujudkan tulisan ini saya harus berkorban begadang dan melewatkan waktu bermain dengan putra dan putriku. Jujur harus saya akui bahwa saya punya kelemahan dalam menulis sebab untuk menyelesaikan tulisan ini saja saya butuh waktu sejak Jumat malam hingga Minggu malam.

Untuk itu bila mengutip atau memposting ulang tulisan ini di blog/situs lain harap menyebutkan sumber atau memberikan link ke blog saya.

Untuk kesekian kalinya saya harus kecewa karena hampir semua tulisan saya diposting ulang di blog/situs lain seolah-olah tulisan dari si empunya blog/situs. Mereka hanya mencopy paste tulisanku dengan menghilangkan namaku selanjutnya mengganti dengan namanya. Jika saya membuat contoh skenario, mereka ganti dan sesuaikan dengan marganya. Hal inilah yang membuat saya malas menulis, berkorban begadang dan kehilangan kesempatan bermain dengan putra putriku, namun sang plagiator hanya dalam hitungan menit dapat memposting tulisan di blognya.

Hingga saat ini yang mendorong saya untuk tetap menulis adalah:

 1. Keinginan saya untuk berbagi pemahaman (pangantusion) latar belakang/philosofi yang terkandung di nilai luhur adat Batak.
 2. Keinginan mewariskan pemahaman akan adat Batak kepada putraku Hitado Managam Sitorus dan boruku Namora Gabe br Sitorus, kelak disamping melalui poda dan pangajarion langsung, mereka akan membaca tulisan bapaknya tentang adat Batak.
 3. Para pembaca tulisanku di blog ini ternyata dari berbagai daerah di nusantara bahkan dari luar negeri (California Los Angles-USA, Amsterdam-Belanda) mereka senang membaca tulisanku yang menurut mereka aplikatif. Untuk hal ini harus kukatakan bahwa hampir semua tulisanku adalah apa yang sudah saya jalankan, bukan teoritis. Artinya setelah membaca banyak buku, mendengar pencerahan dari para tetua (natuatua) dan berdiskusi, saya mempraktekkannya. Apa yang saya praktekkan saya curahkan dalam bentuk tulisan sehingga berbeda dengan yang tertera di buka (kurang aplikatif).

Maaf mungkin saya terlihat emosional, namun itulah ungkapan hatiku yang terdalam.

Tolong harga i kami penulis dengan sebuah kejujuran, hentikan plagiat.

Tangerang, Minggu 24 Mei 2015 pukul 23.40 WIB.

Teriring salam dan doa.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Medang Lestari – Tangerang (08129052462)

Referensi:

 1. Panuturion ni angka natuatua.
 2. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, Drs. DJ Gultom RajaMarpodang- CV Armada Medan
 3. Sampe Purba, blog http://sampepurba49.blogspot.com/2013/12/paulak-une-dan-tingkir-tangga.html

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: